Fortrolighed og opbevaring af information hos ReView

Du kan her læse mere om, hvordan vi håndterer fortrolig og personfølsom information i klinikken.

Psykologen har tavshedspligt ift. det, du fortæller under samtalerne. Det er dog lovpligtigt, at din psykolog noterer og opbevarer oplysninger om dig og det, der tales om, jf Psykologloven.   https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet

Europæisk lovgivning fra 25. maj 2018 kræver desuden, at du informeres om følgende:

1. Hvilke oplysninger gemmes?
Din psykolog noterer og gemmer især oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.
Udover de sociale oplysninger samt helbredsoplysninger, som psykologen selv noterer om dig, kan hun modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedforsikring eller læge. Oplysningerne anvendes til brug for god samtale eller behandling og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Psykologen kan også registrere andre oplysninger om dig til afregningsformål.

Vi har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger.
Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.
I særlige tilfælde kan der efter reglerne ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge.

Hvis der er risiko for, at du gør alvorlig skade på dig selv eller andre, har psykologen oplysningspligt, og skal derfor forsøge at forebygge skaden. Det kan betyde at hun må bryde sin tavshedspligt.

Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har psykologen underretningspligt. Også her, kan hun være nødt til at bryde sin tavshedspligt.

De oplysninger psykologen har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne og for revision. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt via Psykologloven. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, hvorefter journalen makuleres. I nogle tilfælde kan journalen dog opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, din psykolog har registeret om dig, ved at kontakte hende. Psykologen må ikke slette eller rette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

5. Lovgivning og evt. klage
Vi overholder naturligvis gældende lovgivning, herunder EU´s persondataforordning, Psykologloven med tilhørende bekendtgørelser, Sundhedsloven, Serviceloven, Straffeloven, Bogføringsloven og evt. anden relevant lovgivning.

Hvis du er utilfreds med, hvordan vi håndterer oplysninger om dig, vil vi selvfølgelig gerne vide det, og om muligt ændre det, du er utilfreds med.

Derudover kan klager over behandling af dine personoplysninger indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Kontakt os allerede i dag

Du er velkommen til at kontakte os via mail, kontaktformular eller telefon.

Mail: info@re-view.dk
Telefon: (+45) 93 94 25 30

Vi kan træffes i telefontiden:
Mandag kl. 9.30-11.30
Onsdag kl. 9.30-11.30
Fredag kl. 9.30-11.30

Ringer du uden for telefontiden, er du meget velkommen til at indtale en besked på vores telefonsvarer med tydeligt navn og telefonnummer. Så vil kontakte dig hurtigst muligt. Du skal være opmærksom på, at vi kun kontakter dig, hvis du indtaler en besked.